Retningslinjer for laveste alderstrinn

NBFs RETNINGSLINJER

Brytestevner for vår yngste utøvere, bryteskoleelver og knøttebrytere, er viktig for å styrke rekruttering til brytesporten og skape mestringsglede hos de yngste. Hvordan stevnene praktiseres er viktig for å oppnå dette.

I NBFs sin lover og nasjonale tilleggsbestemmelser er få spesifikke regler for hvordan brytekamper mellom brytere i bryteskole-, knøtt- og nybegynnerklassene skal gjennomføres. Viktigst er et Norges idrettsforbunds barneidrettsregler skal følges.

Det er dermed åpent for skjønn hos arrangørene av praktisk gjennomføring av stevner for våre yngste brytere. Vi ser at gjennomføring av stevner for bryteskole, knøtt og nybegynnerklassene varierer en god del rundt om i landet. Flere har pekt på behov for klarere retningslinjer, inklusive barne- og idrettsansvarlige i Norges idrettsforbund.

NBF ser derfor behov for å klargjøre enkelte retningslinjer for gjennomføringen av stevner for bryteskole- og knøttestevner.

Generelt

For de fleste vil treningsutbytte og mestringsglede øke når treningene kombineres med stevnedeltagelse, men det forutsetter at stevnene legges opp på barns premisser.

Aldersgruppene som bryteskole, knøtt og nybegynner er regulert i våre tilleggsbestemmelser hvor det heter:

“I nasjonale stevner kan det inviteres til konkurranser i egne bryteskole- og nybegynnerklasser i tillegg til aldersgruppene i § 4 (dvs. 11 år og eldre).  

Bryteskole defineres som brytere som er innenfor aldersgrensene til knøttebrytere og som ikke har vært bryter mer enn ett år. Brytere som er innenfor definisjonen til bryteskole står fritt til å delta i ordinære knøtteklasser.  

En nybegynner defineres som brytere som er innenfor øvrige aldersgrupper og som ikke har vært bryter mer enn ett år. Det er anledning til å slå sammen alderskategorier i nybegynnerklassene, dog ikke i strid med reglene for startberettigelse i § 3 (dvs. barneidrettsreglene). Brytere som er innenfor definisjonen til nybegynnere står fritt til å delta i ordinære bryteklasser.”

Vekt og veiing

Det er meget uheldig om trenere, ledere, foreldre eller andre voksne oppfordrer barn til å regulere vekt. Spesielt uheldig er det overfor bryteskole og knøtt. Barn i disse klassene deltar på stevne kun for å utfordre seg selv og lære av praktiske kamperfaringer.

Vektklassene for de yngste er satt opp for å sikre at bryterne møter motstandere på om lag samme størrelse, for dermed å gi begge best muligheter for læring. Bryteskoleelever og knøttebrytere trenger ikke veies ved hvert stevne, men skal veies minimum en gang i halvåret.

Forbudte Grep

I tillegg til de vanlige forbudte grep, sier NBFs nasjonale tilleggsbestemmelser følgende;

“Grepet Hode-i-klemme er forbudt i nybegynner og bryteskole klassene.”
NBF ber om at regelen praktiseres også for knøttebrytere.

Kampen

Man bryter etter vanlige bryteregler definert av det internasjonale bryteforbundet (UWW).

I kamper mellom bryteskoleelever og knøtter ber vi om at følgende tilpasninger praktiseres:

  • Kampen gjennomføres med 2 runder på 1 minutt. Normalt sett bør bryterne bryte tiden ut uansett stilling, men kampen kan avsluttes om det er for stor forskjell på bryterne.
  • Ved fallsituasjoner bør dommerne ikke vente på ett korrekt fall. Dommeren skal markere fall som vanlig og fortsette kampen i stående: Det skal ikke deles ut poeng for fall.

Dommerne skal gi poeng for å vise hvilke grep som er vellykkede og ikke. Poenggivning vil slik ha en læringsfunksjon.
Det skal ikke kåres vinnere ved kamper i bryteskole, knøtt og nybegynnerklassene.Det skal heller ikke føres poeng på poengtavle. Dette for å unngå at det implisitt kåres vinnere i kampen.

Antrekk

Det oppfordres til å benytte vanlig bryteantrekk, men det meste av idrettsantrekk kan godkjennes. Det er dermed ikke ett krav at utøveren skal ha bestemte brytesko eller brytedrakt.